Yazı Detayı
27 Ekim 2020 - Salı 20:32
 
KURULUŞUNUN YÜZÜNCÜ YILINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN GELDİĞİ NOKTA
Celal Topkan
ctopkan@hotmail.com
 
 

Osmanlı Devleti, 1299 tarihinde Osmanoğulları ailesi tarafından, babadan oğula geçen saltanat anlayışına dayalı, tek kişinin aldığı kararlarla yönetilen bir anlayışla kuruldu. 1515 tarihinde Hicaz’ın fethi sonrası, Kutsal emanetlerin Payitaht İstanbul’a getirildi.  Osmanlı Devleti’nin yapılanma ve işleyişinde değişime gidildi. Padişahlar, Hilafeti temsil etmeye başladılar. Halife unvanı aldılar. Osmanlı Devleti, tarım toplumuydu. Din-tarım toplumu oldu. 1299-1922 arasında 623 yıl boyunca saltanat anlayışına dayalı, padişahın tek başına aldığı kararlarla yönetildi.  

Osmanlı Devleti’nde bürokraside görev yapanlar, Medresede eğitim görmüş din adamları ve askerlerden oluşuyordu.   

Yönetenler eğitimliydi. Halk eğitimsizdi, okur yazar değildi.  

Devlette görev yapan “din adamları” aynı zamanda yargı görevini de yapıyorlardı.    

Padişah yönetime “mutlak hakimdi”.  

Bürokraside görev yapanların, görevlerinin devamlılığı ve can güvenlikleri, padişahın iki dudağının arasındaydı. Bu yapılanma ve işleyiş, saltanata ve hilafete dayanan yönetim anlayışının tercihiydi. 

 

Osmanlı padişahları hilafeti temsil etmeye başlamasıyla birlikte, Osmanlı Devleti’nin yapılanma ve işleyişine, toplumsal kültüre  

  • Din yaşamda her şeyi belirliyor.   
  • Din öğretileri her şeyi söylüyor. 
  • Ayrıca bizim başka arayışlar içine girmemize gerek yoktur düşüncesi, Devletin yapılanma ve işleyişine egemen oldu.   

 

Padişahın tek başına aldığı kararlarla yönetilen, din tarım topumu olan Osmanlı Devleti, yenilik ve değişime kapalı bir devlet ve toplumdu.  Matbaa, Avrupa’da icadından 300 yıl sonra, Aralık 1727 tarihinde İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı Devleti’ne getirildi. Padişah Sultan Selim’in evinin alt katında kuruldu. Kısıtlı olarak kullanıldı. Osmanlı Devleti, Batı Avrupa’daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin dışında kaldı. Süreç içinde geriledi ve yoksullaştı. Batı Avrupa’nın eğitim, bilim ve teknolojide gelişmiş olan ülkelerden borç alarak yönetimi devam ettirebildi. Mayıs 1919 yılında, Batı Avrupa’nın borç aldığı emperyalist ülkelerin işgal güçleri tarafından işgal edildi.   

 

HALK EGEMENLİĞİNE DAYANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULUYOR 

Mustafa Kemal Atatürk, Askeri Rüştiye’de ve Harp Okulu’nda öğrenciliği yıllarından başlayarak Fransız Devrimi sonrasında, Batı Avrupa’da değişen ve dönüşen gelişmelere kafa yormuştu. Mustafa Kemal’e göre, Osmanlı Devleti’nin, babadan oğula geçen, saltanat ve hilafet anlayışına dayanan, tek kişinin aldığı kararlarla yönetilen, yönetim anlayışı, Batı Avrupa’da gelişen değişim ve dönüşmelerin dışında kalmıştı. Bu yönetim anlayışının değişmesi, halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet yönetimine geçilmesi gerekiyordu. Bu düşüncesini okul gazetelerinde yazdığı yazılarında dile getirmişti. Okul gazetelerinde yazdığı bu yazıları nedeniyle tehdit edilmişti. Ceza almıştı.  

 

16 Mayıs 1919 tarihinde kurtuluş Savaşını başlatmak İstanbul’dan ayrılan, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde halkı örgütledi. 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi.  


Atatürk’ün çağrısıyla, illerinden seçilip gelen milletvekillerinin katılımı ile 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet meclisi toplandı. Mecliste yapılan oylamada Mustafa Kemal Meclis Başkanı seçildi. Mustafa Kemal’in yönetiminde Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararla Kurtuluş Savaşı başlatıldı. Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün Başkomutanlığında 9 Eylül 1922 tarihinde büyük bir zaferle sonuçlandı.  Başkent İstanbul’u ve Anadolu’yu işgal eden emperyalist işgal güçleri geldikleri gibi gittiler.  

 

20. Yüzyılın başlarına gelinceye kadar İngiltere, dünyada emperyalizmin lider ülkesiydi. İngiltere’nin liderliğinde emperyalist ülkeler, girdikleri savaşları hep kazanmışlardı. İngiltere’nin ağababalığı 1922 yılı sonuna kadar devam etti. 1922 yılında tarihte bir ilk yaşandı. Emperyalizmin lider ülkesi İngiltere ve İngiltere ile birlikte hareket eden ülkeler, Atatürk’ün Başkomutanlığında Türk Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğradılar. Türk Kurtuluş Savaşı’nda yenilgiye uğrayan İngiltere’nin ağababalığı sona erdi. Cakası bozuldu, tüyleri döküldü. Dünyada ağababalığın sona erdiği dönem başladı.  

 

Kurtuluş Savaşı sonrasında İngiltere’nin çağrısı ile İsviçre’nin Lozan şehrinde Barış konferansı toplandı. Aylar süren tartışmalar sonrasında Osmanlı Devleti’ni İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya’nın ekonomik sömürüsü ve siyasi nüfuz alanına sokan kapitülasyon anlaşmalarının iptal edilmesi, Anadolu’da bağımsız bir Türk Devleti’nin kurulması, 24 Temmuz 1922 tarihinde konferansa katılan ülkeler tarafından kabul edildi ve onaylandı.  

 

1923’lü yıllarda Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden İngiltere krallıkla, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz diktatörlükte, Fransa ve Yunanistan askerler tarafından diktatörlükle,  

Doğu’da Afganistan krallıkla, İran Şahlıkla,  

Kuzeyde Sovyetler birliği proleter diktatörlüğüyle yönetiliyordu.  

Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da halk egemenliğine dayalı yönetilen ülke yoktu.  

 

Ayrıca, Türklerin tarihinde ve geleneğinde savaş kazanan komutanlar hep kendi adlarıyla devlet kurmuşlardı. Kurtuluş Savaşı bittiğinde Mustafa Kemal, tek egemen güçtü. Her istediğini yapacak ve yaptıracak güce sahipti. İsteseydi kendi adıyla bir Türk devlet kurabilirdi. Kendisini padişah, kral, şah, diktatör ilan edebilirdi. 623 yıl padişahlıkla yönetilmiş olan halk, bunu hem yadırgamazdı. Yani Mustafa kemal Atatürk’ün, kendi adıyla bir devlet kurmasının, kendisi padişah, kral, şah ilan etmesinin, kuracağı devleti tek başına aldığı kararlarla yönetmesinin, diktatör olmasının önünde bir engel yoktu.  

 

Fakat Mustafa Kemal, tarihte o güne kadar örneği görülmemiş bir liderlik örneği ortaya koydu. Kendi adıyla bir devlet kurma, diktatör alma, padişah, kral, şah olma peşinde koşmadı. Kendisini yüceltmenin değil halkını yüceltmenin peşinde koştu. 

   

Atatürk’ün başkanlığında, toplumun tüm kesimlerini temsil edildiği Büyük Millet Meclisi’nde, 29 Ekim 1923 tarihinde milletvekillerinin oylarıyla, halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin kuruluşu Mecliste, milletvekillerinin “yaşasın Cumhuriyet” haykırışlarıyla ilan edildi.  

                                                    

Atatürk’ün yönetiminde 1923-1938 arasında, toplumun tüm kesimlerini temsil edildiği Büyük Millet Meclisi’nde çıkarılan kanunlarla devrimler yapıldı. Devrimlerle öngörülen insan odaklı, insanı önemseyen, insana değer veren, insanı yüceltmeyi amaçlayan toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel değişim ve dönüşümler yaşama geçirildi. dil, din, mezhep, ırk, renk ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın yurttaşlara, deneyim, beceri ve yeteneklerine göre yükselme fırsatı sunuldu.  

Dışarıdan borç alınmadan; 1929’da dünyayı etkileyen büyük ekonomik krize karşın, hem Osmanlı’dan devralınan borçlar ödendi. Hem de ülke imar edildi. Ortalama yüzde 6,5 büyüme gerçekleştirildi.  

 

Batı Avrupa’nın büyük bir Aydınlanma, Sanayileşme ve Kentleşme süreci yaşayarak 300 yılda çok kan dökülerek, bedeller ödenerek gerçekleştirdiği toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel değişim ve dönüşümler, Atatürk’ün yönetiminde, tek parti anlayışına dayalı işleyen siyasal sistemle, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çıkarılan kanunlarla, kan dökülmeden, bedeller ödenmeden 15 yılda gerçekleştirildi.  

REJİM DEĞİŞTİRİLİYOR 

Halk egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarına sunduğu fırsatlar sayesinde, Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili ve başbakan, 14 Ağustos 2014 seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, kendisine bu fırsatları sunan Atatürk’ü yok etmeye, halk egemenliğine dayanan rejimi değiştirmeye karar verdi. Erdoğan’ın yönetiminde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa referandumunda, halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet rejimi değiştirildi. Tek adamın aldığı kararlarla yönetilen partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi.  

 

24 Haziran 2018 tarihinde milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapıldı. “Türkiye Cumhuriyeti’ni din kuralarına göre yeniden yapılandıracağını söyleyerek siyaset yapan, milli görüş öğretisi ile yetişen, belediye başkanlığı, başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı sırasında dini kullanarak siyaset yapan,” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanı seçildi. Ülkeyi tek başına aldığı kararla yönetmeye başladı. Yönetime mutlak hâkim oldu.  

Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi tarikatlarla birlikte yönetmeye başladı.  

Erdoğan’ın yönetiminde dinciler, ülkenin yönetiminde etkili ve belirleyici olmaya başladılar. Rejimde yapılan değişiklikle, Osmanlı Devleti’nin: 

Din öğretilerinin her şeyi söylediği

Dinin, yaşamda her şeyi belirlediği,  

Akla, bilime, yenilik ve değişime kapalı olan,  

Tek adamın aldığı kararlarla yönetilen, Padişahın yönetime “mutlak hakimdi” olduğu, Yurttaşlar üzerinde tam denetime sahipti olduğu,  

Devlette görev yapanların, görevlerinin devamlılığının ve can güvenliklerinin padişahın iki dudağı arasında olduğu,  

Osmanlı Devleti’nin yapılanma ve işleyişine geri dönüldü. 

 
Etiketler: KURULUŞUNUN, YÜZÜNCÜ, YILINDA, TÜRKİYE, CUMHURİYETİ’NİN, GELDİĞİ, NOKTA, ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
KESİNLİKLE BİRİNCİ OLUR ÖDÜL ALIR
ERDOĞAN’DAN ATATÜRK’E ÖVGÜ
DEMOKRATİK TOPLUM
ANMA MESAJI
HALKIMIZA SESLENİYORUM
TEŞEKKÜRLER ALİ EDİZER
MÜSLÜMANLARIN SORUNU
HALK ATATÜRK’Ü SEVDİ VE SAHİPLENDİ
RİZE VE ATATÜRK
SİYASETİN YAPILMA AMACI VE İKTİDAR
İKİ TÜRLÜ SİYASET VE YÖNETİM ANLAYIŞI VAR
TÜRKİYE’NİN BARIŞ VE HUZURA KAVUŞMASI
LAFLA ATAÜRKÇÜLÜK OLMAZ
BÜYÜK BİR NANKÖRLÜK VE VEFASIZLIK
ESERİNE SAHİP ÇIKIYOR
DOĞUŞTAN GELEN İNSAN HAKKI
ADIYAMAN TÜTÜN AKP
ADIYAMANIN HALKIYLA ALAY EDİLİYOR
AHLAK VE DÜRÜSTLÜK SİYASETÇİNİN NAMUSUDUR
ADIYAMAN’IN GELİŞMESİ VE KALKINMASI İÇİN-5
ADIYAMAN’IN GELİŞMESİ VE KALKINMASI İÇİN
ADIYAMAN’IN GELİŞMESİ VE KALKINMASI İÇİN-4
ADIYAMAN’IN GELİŞMESİ VE KALKINMASI İÇİN-3
ADIYAMAN’IN GELİŞMESİ VE KALKINMASI İÇİN-2
ADIYAMAN'IN SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ - 1
SUÇLU KİM?
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NIN ANLAMI
SİGARA FABRİKALARINI KİM KURDU KİM SATTI VE KAPATTI
BİR ADIYAMAN DÜŞÜNÜN-2
BİR ADIYAMAN DÜŞÜNÜN
ERDOĞAN GÜLEN VE PARALEL YAPI
BÜYÜK BİR VEFASIZLIK VE NANKÖRLÜK
DÜNYADA BİR ÖRNEĞİ VAR MI?
YÖNETİM SİSTEMLERİ DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEM
BU KARAR VE UYGULAMA KURAN’A UYGUN MU?
8 MART KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM
TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR
HAMZA ÇİVİ VE ADIYAMAN
Ahmet Aydından Palavraya Devam
Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Anayasa (Knuni Esasi) kabul edildi
ADIYAMAN GERİLEDİ VE YOKSULLAŞTI ÇÜNKÜ- 3
ADIYAMAN GERİLEDİ VE YOKSULLAŞTI ÇÜNKÜ- 2
ADIYAMAN GERİLEDİ VE YOKSULLAŞTI ÇÜNKÜ- 1
Barış Üzerine İnşa Edilen Türk Dış Politikasının Geldiği Nokta
sanalbasin.com üyesidir
Bizim Gazete
En Çok Okunanlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı Afşeören’den, Başkan Kılınç’a ziyaret
Adıyamanda şüpheli ölüm
Adıyaman 1954 Spor’da Kapusuz dönemi
Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri plaketi Şefik İnal’a
AK Parti Kahta Gençlik Kolları 6. kongresi yapıldı
Kazada yaralanan sürücü bir hafta sonra hayatını kaybetti
Samsat Belediye Başkanı Fırat, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
PKK’ya ait 3 odalı mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Videolu Haber
Başkan Kılınç, park projesini yerinde inceledi
İl Emniyet Müdürü Büyük Başarıya İmza Attı
Belediye Başkanı Yıldırım yaşlı adamı intihardan vazgeçirdi - Videolu Haber
Adıyamanda hayvanlara geç yem verdin kavgası: 2 yaralı
İl Müdürü Alagöz'den 16 Kasım ara tatil açıklaması
İYİ Partili Doğan: Adıyamanın en eski modern binasını kimler, neden yok edecek?
Adıyamanda iki otomobil tıra çarptı: 1, ölü, 4 ağır yaralı - Videolu Haber
Kuyumcudaki altın hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber
Adıyaman Kent Konseyinden bir ilk
Başkan Temel: Ortak paydamız, ortak derdimiz, ortak hedef ve tavrımız Adıyaman’dır
Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırımdan deprem tedbirleri açıklaması
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan zanlı tutuklandı
Başkan Yavuz’dan 10 Kasım Anma mesajı
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi üretime başladı
CHPli Binzet: AK Parti bir türlü giremedi
Başkan Alkayışın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı
ADD Başkanı Palalı: 21. yüzyılda Atatürk’ün önemi ve değeri daha da iyi anlaşılmıştır
Türkeli Mahallesinden AKEDAŞ Elektrik Dağıtım’a teşekkür
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da ilk kez su samuru görüldü - Videolu Haber
Halil Fırat’tan öğretmenler sendikasına tepki
Metruk binaların yıkımı başladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Kılıç ve eşi tedavi altına alındı
Vali Çuhadar, evi yıkılma tehlikesi bulunan aileye ziyaret
Adıyaman Belediyesi, Mevlid Kandilinin coşkusunu evlere taşıyacak
Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesinde hurma hasadına katıldı
Yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı
Kuvvetli yağıştan yola düşen taşlar tehlike oluşturuyor
Olası Adıyaman depremine karşı tedbir alınıyor
Adıyaman Belediyesi sorunları ortadan kaldırıyor
Adıyamanda polisten şok maske denetimi - Videolu Haber
Otomobilin çarptığı at ön camdan içeri girdi, 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Fatih Mahallesi’ne yeni oyun parkı
Şehir kırmızı-beyaza büründü
Milletvekili Tutdere: Adıyamanda esnaflarımızın sorunlarını yerinde tespit ettik
Vali Çuhadardan Akıncılar Beldesine ziyaret
Adıyaman Belediyesi’nden ağaçlara kış bakımı
Adıyamanda kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
Altınşehir Kavşağı’na yapılacak anıtı vatandaş seçecek
Atatürk Barajı irade adasında Survivor heyecanı
Hatalı basım 50 liraya 75 bin lira alıcı bekliyor - Videolu Haber
SANKO HOLDİNG 29 EKİM KUTLAMASI
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Alanyaspor
20
0
0
2
6
8
2
Fenerbahçe
20
0
1
2
6
9
3
Galatasaray
17
0
2
2
5
9
4
Gaziantep FK
14
0
1
5
3
9
5
Fatih Karagümrük
13
0
2
4
3
9
6
Başakşehir FK
13
0
4
1
4
9
7
Beşiktaş
13
0
3
1
4
8
8
Hatayspor
12
0
1
3
3
7
9
Kasımpaşa
12
0
3
3
3
9
10
Çaykur Rizespor
12
0
2
3
3
8
11
Konyaspor
12
0
2
3
3
8
12
Göztepe
11
0
1
5
2
8
13
Yeni Malatyaspor
11
0
3
2
3
8
14
Antalyaspor
9
0
4
3
2
9
15
Trabzonspor
9
0
4
3
2
9
16
Sivasspor
9
0
3
3
2
8
17
BB Erzurumspor
8
0
4
2
2
8
18
Kayserispor
7
0
5
1
2
8
19
Gençlerbirliği
5
0
5
2
1
8
20
Denizlispor
5
0
5
2
1
8
21
MKE Ankaragücü
2
0
5
2
0
7
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Bağlı Kuruluşlar

sanalbasin.com üyesidir

Haber Yazılımı